GROUP EXERCISES

PHYSIOYOGA

Physioyoga is a combination of physiotherapy and yoga. It is a subspecies of yoga, where individual positions are performed to respect modern man. Emphasis is on the slow and correct execution of yoga positions with embedded elements of physiotherapy. It strengthens the muscle corset and relaxes shortened muscles, as well as relieving stress and relaxation.

EXERCISE FOR PREGNANT WOMEN

Exercise for pregnant women is aimed at increasing the overall fitness and preparation of women before and after childbirth under professional supervision. It focuses on strengthening the pelvic floor muscles, as well as the proper function of the abdominal muscles as a prevention to abdominal diastasis. It helps against fatigue and musculoskeletal pain. The exercise is suitable for both beginners and advanced.

EXERCISE FOR SENIORS

Exercise is suitable for all those who want to keep in good physical condition and prevent musculoskeletal pain, fatigue and stress. With regular exercise, movement This exercise is suitable for everyone who wants to keep in good physical condition and prevent musculoskeletal pain, fatigue, and stress. With regular exercise, movement stereotypes become more effective, thus preventing and eliminating musculoskeletal pain, improving stability and preventing possible pain. Reasonable load support bone formation, thereby slowing the onset of osteoporosis. Proper movement can help with problems like arthrosis and other diseases of the musculoskeletal system.

SM SYSTEM – SPIRAL STABILIZATION OF THE SPINE

SM systém je metoda, která cílí na dosažení kvalitní funkční stabilizace a mobilizace páteře. Stabilní páteře je dosaženo pomocí svalových spirálních zřetězení, která v těle vytváří sílu směrem vzhůru a tím odlehčují tlak působící na meziobratlové ploténky a klouby. Výsledkem je jejich lepší výživa, regenerace a léčba. Svalové spirály jsou také zdrojem optimální pohyblivosti páteře. Většina cviků se tedy zaměřuje na vyrovnání páteře do střední linie a protažení směrem vzhůru.

Ke cvičení je využíváno elastické lano, které umožňuje posilování a současné protahování svalů v době, kdy přirozeně relaxují. Lze ho chápat jako prodloužení svalových vláken aktivovaných spirál.

SM systém je vhodný v období léčby a rekondice, jako prevence a regenerace a také jako součást kondičního tréninku. Jedná se o systematickou péči o páteř a pohybový aparát.

Pro naprosté začátečníky je zpravidla velmi náročné dosáhnout správného provedení cviků. Pokud nemáte žádné zkušenosti s touto metodou, zvažte nejprve návštěvu skupiny pro začátečníky.

The SM system is a method that aims to achieve quality functional stabilization and mobilization of the spine. A stable spine is achieved by means of muscle spiral chains, which create an upward force in the body and thus relieve the pressure acting on the intervertebral discs and joints. The result is better nutrition, regeneration, and treatment. Muscle spirals are also a source of optimal spinal mobility. So, most exercises focus on aligning the spine to the midline and stretching it upward.

An elastic rope is used for the exercise, which enables strengthening and simultaneous stretching of the muscles while they are naturally relaxing. It can be understood as an extension of the muscle fibers of activated spirals.

The SM system is suitable during treatment and reconditioning, as a prevention and regeneration, as well as a part of fitness training. It is a methodical care of the spine and musculoskeletal system.

For complete beginners, it is usually very difficult to achieve the correct implementation of the exercises. If you have no experience with this method, consider visiting a beginner’s group first.

HEALTHY BACK

Exercise of healthy back combines rehabilitation exercises with yoga elements. It focuses on stretching shortened muscles, mobilizing the spine and strengthening the deep stabilization system. The exercise is aimed at strengthening the muscular corset, increasing the flexibility and stability of the joints. It helps to better perceive the position and movement of your body. It acts as a prevention and at the same time therapy of back pain.

Přesunout se na začátek